عبد الكريم, حسن محمد حسن. دراسة تحليلية مقارنة لكونشيرتو البيانو عند كل من شوبان وليست. Scientific Journal of the Faculty of Specific Education, [S.l.], v. 3, n. 5, dec. 2014. Available at: <http://publication.du.edu.eg/journal/ojs302design/index.php/spe/article/view/2146>. Date accessed: 19 july 2024.